„BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA”

„BIBLIOTEKA -  DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA”

Regulamin konkursu na

czytelnika miesiąca października i listopada 2016 dla uczniów klas IV-VI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „BIBLIOTEKA – dobre miejsce dla człowieka" i jest zwany dalej „Konkursem".

II. CELE KONKURSU:

- popularyzowanie zbiorów bibliotecznych,

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

- zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania,

- kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,

-wskazanie sposobu  zagospodarowania wolnego czasu,

- kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,

- promocja czytelnictwa i działań biblioteki,

- kształtowanie gustów czytelniczych,

- podniesienie poziomu czytelnictwa,

- aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

2. Po zakończeniu  miesiąca zostanie policzona statystyka wypożyczeń i wyłonimy zwycięzcę - CZYTELNIKA MIESIĄCA

3. Konkurs trwa od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r.

4. Informacja o zwycięzcy będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych w szkole i w bibliotece szkolnej.

5. W konkursie przewidziano nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Informacji o konkursie udziela nauczyciel bibliotekarz Justyna Kołodziej