Harmonogram przekazywania materiałów edukacyjnych i sposób kontaktowania się z rodzicami

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. z edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

 

Harmonogram przekazywania materiałów edukacyjnych i sposób kontaktowania się z rodzicami

 

1. Nauczyciel wysyła uczniom materiał do zrealizowania do godziny 18:00, dzień przed jej wykonaniem.

2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i sami lub z pomocą rodziców,  przesyłają  wskazane przez nauczyciela efekty swojej pracy w terminie i sposobie przez niego wyznaczonym.

3. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy), formułuje komentarz, wskazuje poprawki, błędy . Informację przesyła poprzez iDziennik, gmail, messenger lub inny sposób ustalony przez nauczyciela.

4. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się poprzez rozmowy telefoniczne z rodzicami w godzinach 11:00-12:00 oraz przez iDziennik od poniedziałku do piątku.

5. Dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 18:00 nauczyciel będzie odpowiadał na maile.

6. W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica, czas realizacji zadania, kontaktu i konsultacji  zostanie dostosowany do możliwości ucznia i potrzeb rodziców.

7. Nauczyciel języka angielskiego wysyła uczniom materiał do realizacji z tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z harmonogramem oraz ustala termin i godziny konsultacji. 

Zmiany sposobu oceniania w klasach I-III

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. z edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

 

Zmiany do sposobu oceniania

 

· Rezygnacja ze sprawdzianów na rzecz ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania danych umiejętności.

· Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań.

· Oceniane  będą wyznaczone przez nauczyciela samodzielnie wykonane przez ucznia zadania i polecenia oraz prace pisemne z poszczególnych edukacji.

· Prace artystyczne (plastyczno-techniczne, muzyczne) będę oceniane  pod względem pomysłu, estetyki i możliwości ucznia.  

· Na ocenę wpływać będzie także wysiłek i wytrwałość ucznia w pracy.

· Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela będzie skutkowało wpisaniem do idziennika -  Do Zaliczenia.

· Ocenie podlegają także dodatkowe prace, działania itp. wykonane dobrowolnie na bazie realizowanych treści - nagradzane oceną celującą.

 

            Oceny za pracę  wystawiane będą w iDzienniku.