Pso

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania

Zmiany w Przedmiotowym Systemie Oceniania z języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aneks wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020r.

 

Czytaj więcej...

Zmiany w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Zmiany w organizacji pracy

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

  1. Realizacja obowiązkowych  zajęć odbywa się do  godziny 12.30– zgodnie
    z zaktualizowanym planem

          - Klasy 0-3 realizują  treści nie dłużej niż 3h/dziennie, w czasie uzgodnionym
             i   dostosowanym do możliwości uczniów i rodziców.

2.Podstawowym narzędziem komunikacji uczeń – nauczyciel – oraz rodzic – nauczyciel jest   dziennik elektroniczny.

3.Tematy i działania nauczyciela (w krótkiej formie)  są na bieżąco zapisywane w dzienniku.

4.Opis zadań do wykonania przez ucznia przekazywany jest w wiadomościach przez dziennik elektroniczny. Wiadomość otrzymują uczniowie oraz ich rodzice (klasy 0-3 rodzice). Wiadomość ma tytuł: przedmiot, data lekcji.

5.Opis zadań do wykonania przez ucznia zawiera:

a) temat lekcji;

b) plan zadań do wykonania dla ucznia z niezbędnymi wskazówkami i podanymi  materiałami do wykorzystania: podręcznik lub materiał ćwiczeniowy, ewentualnie link do innych materiałów;

c) informacja o tym, co uczeń powinien po lekcji umieć;

d) nauczyciel informuje rodzica/ucznia o terminie i godzinach w których jest dostępny na komunikatorach (Messenger, FB, Skype, discord) lub pod numerem telefonu celem wyjaśnienia niezrozumiałych treści w terminie zgodnym  z aktualnym planem oraz
w wyznaczonej godzinie popołudniowej wyznaczonej przez nauczyciela.

6.Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania nie jest obszerny i zbyt obciążający (na możliwości przeciętnego ucznia). Instrukcje dla uczniów są proste i jasne, nie przeładowane treściami.

7.Treści zadawane nie przekraczają długości jednostki lekcyjnej (w tym wliczone jest: logowanie, drukowanie, obejrzenie filmiku i wykonanie zadań). Zgodnie z rekomendacją MEN dzieci nie powinny spędzać przed komputerem 6-7h dziennie.

8.Do realizacji zadań uczeń wykorzystuje przede wszystkim podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które otrzymał w szkole oraz inne materiały, do których link przekazuje nauczyciel przez dziennik w wiadomościach.

9.W przypadku gdy uczeń nie posiada dostępu do Internetu odbiera przygotowane przez nauczycieli wydrukowane materiały, które znajdują się w wyznaczonym miejscu w szkole (korytarz przy wejściu). Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

10.W przypadku braku możliwości korzystania z nauczania zdalnego w opisanej wyżej formie rodzic jest zobowiązany zgłosić problem do wychowawcy ewentualnie do dyrektora i ustalić dostosowane formy nauczania.

11.Obecność na zajęciach będzie weryfikowana poprzez codzienne zalogowanie się ucznia i odbieranie przez niego wiadomości/materiałów ze szkoły

12.Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania,  brak logowania i odbierania wiadomości skutkuje otrzymaniem nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności wymaga telefonicznego lub na idzienniku kontaktu rodzica z wychowawcą.

13.W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik elektroniczny oraz inną ustaloną przez nauczyciela formę komunikacji w celu konsultacji.

14.W celu monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji jego wiedzy i umiejętności nauczyciel może stosować wszystkie formy i zasady sprawdzania osiągnięć zawartych w WSO dostosowując je do nauczania zdalnego. Do PSO wszyscy nauczyciele pod kierunkiem przewodniczących zespołów przedmiotowych opracowali niezbędne zmiany w formach oceniania w związku ze zdalnym nauczaniem.

- Oceny przede wszystkim motywują ucznia do dalszej samodzielnej pracy. Po wykonanej pracy nauczyciel wysyła uczniowi informację zwrotną w formie komentarza (krótkiego, syntetycznego i przede wszystkim konstruktywnego, udziela wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej).

- Biorąc pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia, nauczyciel dostosowuje termin odsyłania prac.

- W przypadku gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w dzienniku wstawia DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.

15.W celu informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskiwanych ocenach nauczyciel umieszcza w dziennik elektroniczny w zakładce oceny bieżące, uwagi oraz wiadomości dla rodzica.

16.Nauczyciel oczekuje wysłania zdjęć/skanów pracy ucznia na swój służbowy adres poczty elektronicznej w celu jej sprawdzenia i ocenienia.

17.Uczeń, rodzic informuje wychowawcę a później dyrekcję o problemach wynikających z nauczania zdalnego w celu jego usprawnienia i dostosowania.