Sp3 wita na stronie

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 29 złożonych sprawozdań rekomendowała 8 szkół do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 30 listopada 2022 roku na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat między innymi Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi.Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół/placówek, które:

1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.

2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

3. Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.

4. Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

Ewa Zaremba

Mobilność SP3 w ramach programu Erasmus+

W ostatnim czasie w Szkole Podstawowej nr 3 promowaliśmy nasz udział w projekcie Erasmus+  w związku z uzyskaną akredytacją w sektorze Edukacja szkolna na lata 2021-2027. Odbyło się wiele działań, którymi pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, nowe wiadomości i umiejętności. W trakcie naszej „podróży po Europie” prezentowaliśmy Unię Europejską, Polskę, Grecję, Włochy i inne kraje członkowskie, kulturę, tradycję, historię. Powstały tematyczne  prezentacje, plakaty, potrawy, wystawy prac, rozwiązywaliśmy quizy, poznawaliśmy znane europejskie budowle, uczyliśmy się języków obcych. W naszej szkole pachniało i brzmiało Europą. A przed nami kolejny etap  projektu,  w lipcu odbędzie się mobilność kadry do Włoch. Wraz z naszym włoskim partnerem, będziemy m.in. doskonalić umiejętności stosowania rożnych narzędzi i metod technologii informacyjno-komunikacyjnych, poszerzać wiedzę o tradycjach, kulturze, historii                     i teraźniejszości krajów partnerskich oraz innych krajów europejskich, nabywać umiejętności posługiwania się  językiem angielskim, włoskim, rozwijać zainteresowania i pasje.

Przed nami wspaniała przygoda!

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011501 współfinansowany przez Unię Europejską


Wspaniała wiadomość dotarła do uczniów klasy II C naszej szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Antoniak pracowali nad projektem eTwinning: „Na wielkanocną nutę”.Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości! Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uzyskała określony poziom i uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską. Przygotowany przez nas projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania. Projekt „ Na wielkanocną nutę” był projektem kulturowym skierowanym do uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Głównym jego założeniem było poznawanie polskich, ludowych zwyczajów wielkanocnych ze szczególnym uwzględnieniem okazjonalnej sztuki ludowej. Rezultatem projektu była prezentacja, w której zebrane zostały pomysły na aktywności związane z tematyką świąteczną oraz ich efekty. Rezultaty projektu zostały wypracowane w ścisłej współpracy z partnerami. W ramach projektu uczniowie poznawali polską kulturę i sztukę, tworzyli prace plastyczne związane z Wielkanocą, liczyli, pisali oraz doskonalili wypowiedzi ustne. Wymienili się własnoręcznie zrobionymi pocztówkami z życzeniami świątecznymi. Treści realizowane w projekcie były zgodne z podstawa programową.

2 MAJA 2022 r. nasza szkoła wzięła udział w miejskich obchodach Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas pikniku wystąpiliśmy z repertuarem przygotowanym przez uczniów klasy 4b, 4c, 5c.