Zdalne nauczanie

Harmonogram przekazywania materiałów edukacyjnych i sposób kontaktowania się z rodzicami

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. z edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

Harmonogram przekazywania materiałów edukacyjnych i sposób kontaktowania się z rodzicami

1. Nauczyciel wysyła uczniom materiał do zrealizowania do godziny 18:00, dzień przed jej wykonaniem.

2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i sami lub z pomocą rodziców,  przesyłają  wskazane przez nauczyciela efekty swojej pracy w terminie i sposobie przez niego wyznaczonym.

3. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy), formułuje komentarz, wskazuje poprawki, błędy . Informację przesyła poprzez iDziennik, gmail, messenger lub inny sposób ustalony przez nauczyciela.

4. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się poprzez rozmowy telefoniczne z rodzicami w godzinach 11:00-12:00 oraz przez iDziennik od poniedziałku do piątku.

5. Dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w godzinach 17:00 – 18:00 nauczyciel będzie odpowiadał na maile.

6. W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica, czas realizacji zadania, kontaktu i konsultacji  zostanie dostosowany do możliwości ucznia i potrzeb rodziców.

7. Nauczyciel języka angielskiego wysyła uczniom materiał do realizacji z tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z harmonogramem oraz ustala termin i godziny konsultacji. 

ZMIANY SPOSOBU OCENIANIA W KLASACH I-III

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. z edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Zmiany do sposobu oceniania

· Rezygnacja ze sprawdzianów na rzecz ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania danych umiejętności.

· Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań.

· Oceniane  będą wyznaczone przez nauczyciela samodzielnie wykonane przez ucznia zadania i polecenia oraz prace pisemne z poszczególnych edukacji.

· Prace artystyczne (plastyczno-techniczne, muzyczne) będę oceniane  pod względem pomysłu, estetyki i możliwości ucznia.  

· Na ocenę wpływać będzie także wysiłek i wytrwałość ucznia w pracy.

· Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela będzie skutkowało wpisaniem do idziennika –  Do Zaliczenia.

· Ocenie podlegają także dodatkowe prace, działania itp. wykonane dobrowolnie na bazie realizowanych treści – nagradzane oceną celującą.

            Oceny za pracę  wystawiane będą w iDzienniku.

neks do Przedmiotowego Systemu Oceniania

Zmiany w Przedmiotowym Systemie Oceniania z języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aneks wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020r.

J. rosyjski

Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce:
▪ Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań –  oceną o wadze 1 w iDzienniku.
▪ Oceniane będą wyznaczone przez nauczyciela ćwiczenia samodzielnie napisane przez ucznia – ocena za pracę o wadze 1 w iDzienniku.
▪ Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wraz z wykorzystaniem terminu dodatkowego nie skutkuje oceną niedostateczną, tylko pozostaje do zaliczenia, termin i forma zaliczenia w ustaleniu z nauczycielem.

J.angielski

1.         Oceniamy ucznia za jego zaangażowanie i trud włożony w wykonywaną pracę. Oceny przede wszystkim motywują ucznia do dalszej samodzielnej pracy. Po wykonanej pracy nauczyciel wysyła uczniowi informację zwrotną w formie komentarza (krótkiego, syntetycznego i przede wszystkim konstruktywnego, udziela wskazówek w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej).

2.         W przypadku gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w dzienniku wstawia DO ZALICZENIA (zamiast oceny niedostatecznej). Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.

3.         Biorąc pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia, nauczyciel dostosowuje termin przesyłania prac.

4.         Oceny otrzymane w okresie od 26 marca do odwołania opatrzone są opisem ZDALNE NAUCZANIE w skrócie ZN.

5.         Ocenie podlega systematyczność i poprawność merytoryczna przyswojonego słownictwa na platformie instaling.pl.

6.         W przeciągu tygodnia nauki ocenie podlegać będzie nie więcej niż jedna wskazana przez nauczyciela praca, którą uczeń powinien odesłać na adres służbowy nauczyciela.

7.         W klasach I-III ocenie będzie podlegał projekt podsumowujący zdobyte wiadomości z danego rozdziału.

J. niemiecki

 1. Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadanych prac,
  a systematyczność w kontaktach z nauczycielem będzie skutkowała oceną pozytywną.
 2. Opis zadań do wykonania przez ucznia przekazywany jest w wiadomościach przez dziennik elektroniczny. Wiadomość otrzymują uczniowie. Pod koniec każdej lekcji lub w czasie  następnych zajęć nauczyciel wysyła uczniom rozwiązania najtrudniejszych ćwiczeń, aby mogli sprawdzić,  czy dobrze je wykonali.
 3. Prace domowe uczeń pisze w dostępnym edytorze tekstowym (notatki, podsumowania, ćwiczenia itp.) lub w zeszycie przedmiotowym w  zależności od wskazań nauczyciela. Brak pracy nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym poprzez wpis „Do zaliczenia“ i wyznacza nowy termin. Uczeń ma obowiązek  w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.
 1. Pracą domową jest również wykonanie poleceń na  stronach internetowych: utrwalanie słówek w programie Insta.Ling oraz ćwiczenia z podręcznika na rozumienie ze słuchu zamieszczone na stronie eDesk.pearson.pl
 2. Prace uczniów oceniane będą na podstawie przesłanych drogą elektroniczną plików, screenów, zdjęć. Nauczyciel przesyła informację zwrotną na temat poprawności wykonanego zadania bezpośrednio do ucznia.
 3. Obecność na zajęciach będzie weryfikowana poprzez codzienne zalogowanie się ucznia i odbieranie przez niego wiadomości/materiałów od nauczyciela.
 4. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania,  brak logowania i odbierania wiadomości skutkuje otrzymaniem nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności wymaga telefonicznego lub na idzienniku kontaktu rodzica z wychowawcą.
 5. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik elektroniczny oraz  komunikator Messenger w celu konsultacji.

 Jeżeli uczeń  zgłasza trudności z wykorzystaniem materiałów elektronicznych, nauczyciel odpowiednio modyfikuje zadanie.

Matematyka

 1. W celu monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji jego wiedzy i umiejętności nauczyciel może stosować wszystkie formy i zasady sprawdzania osiągnięć zawartych w WSO dostosowując je do nauczania zdalnego.

2.Ocenianie uczniów wynika z formy kontaktu z nauczycielem (on-line, czy off-line).

3. Oceny przede wszystkim motywują ucznia do dalszej samodzielnej pracy. Po wykonanej pracy nauczyciel wysyła uczniowi informację zwrotną w formie komentarza (krótkiego, syntetycznego i przede wszystkim konstruktywnego, udziela wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej).

4. Biorąc pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia, nauczyciel dostosowuje termin odsyłania prac.

5. W przypadku gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w dzienniku wstawia DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie wykonać zlecone zadania.

6.Uczniowie wyróżniający się w ilości realizowanych zadań, udokumentowanych kontaktem z nauczycielem, mogą otrzymywać dodatkowe oceny nagradzająco – motywujące.

7.Ocenianie uczniów może odbywać się poprzez platformy edukacyjne, takie jak wsipnet lub thatquiz ( w zależności od dostępności tych platform dla uczniów).

J.polski

 1. Obowiązkiem uczniów jest kontaktowanie się z nauczycielem: odbieranie wiadomości i wykonywanie zadań  zleconych przez nauczyciela w określonym terminie.
 2. W razie problemów ze zrozumieniem tematu, polecenia czy sposobem wykonania ćwiczeń,  uczeń zawsze ma możliwość skontaktowania się z nauczycielem (gmail, e-mail, messenger, skype, telefon, i-dziennik) i uzyskania pomocy.
 3. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia przesłanych przez ucznia prac
  i omówienia ich, wskazania błędów, poprawienia ich, wyjaśnienia oraz podania prawidłowych odpowiedzi.
 4. Uczeń może być oceniany. Kryteria oceniania zawarte w PSO pozostają bez zmian.Nauczyciel ocenia (oglądowo)nadsyłane przez uczniów większe prace pisemne(wypracowania, formy wypowiedzi itp.) biorąc pod uwagę poprawność i estetykę wykonania pracy, wykonanie zgodnie z poleceniem, poprawność językową i ortograficzną. Na ocenę będzie miała wpływ systematyczność pracy uczniów. Nauczyciel na podstawie częstotliwości i terminowości nadsyłanych zadań będzie mógł ocenić aktywność ucznia i wystawić mu ocenę. Nie przeprowadza się dyktand. O ocenie nauczyciel  informuje uczniów i oceny są wstawiane do i-dziennika, do rubryki „zdalne nauczanie”. Nie wystawia się ocen niedostatecznych.
 5.  Oceny przede wszystkim motywują ucznia do dalszej samodzielnej pracy. Po wykonanej pracy nauczyciel wysyła uczniowi informację zwrotną
  w formie komentarza (krótkiego, syntetycznego i przede wszystkim konstruktywnego, udziela wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej).
 6. Biorąc pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia, nauczyciel dostosowuje termin odsyłania prac.
 7. W przypadku gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w dzienniku wstawia DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w oznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.
 8. Obecność na zajęciach będzie weryfikowana poprzez codzienne zalogowanie się ucznia i odbieranie przez niego wiadomości/materiałów ze szkoły.
 9. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania,  brak logowania i odbierania wiadomości skutkuje otrzymaniem nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności wymaga telefonicznego lub na idzienniku kontaktu rodzica z wychowawcą.
 10. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik elektroniczny oraz inną ustaloną przez nauczyciela formę komunikacji w celu konsultacji.

Geografia

 1. Nauczyciel od poniedziałku do piątku wyznacza za pomocą iDziennika, uczniom zakres materiału do zrealizowania; przesyła potrzebne materiały drogą elektroniczną iDziennik.
 2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają efekty swojej pracy w sposób wyznaczony przez nauczyciela. Nauczyciel bierze pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia. W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica/opiekuna czas zostanie dostosowany do możliwości, bądź okoliczności (problemy techniczne, choroba).
 3. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:
 4. Ocenie będzie podlegać zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań, systematyczność i poprawność merytoryczna przyswojonej wiedzy.
 5. Ocenie będą podlegać prace wskazane przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia, formułuje komentarz.  Informację przesyła poprzez gmaila.com podanego przez ucznia w terminie: do następnej lekcji geografii.  
 7. W przypadku, gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w iDzienniku w stawia DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.
 8. Oceny otrzymane w okresie od 26 marca do odwołania opatrzone są opisem ZDALNE NAUCZANIE, w skrócie ZN. 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Nauczyciel według ustalonego planu spotyka się wirtualnie
  z uczniami. Przesyła zakres materiału do zrealizowania; propozycje prac wytwórczych.
 2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają  efekty swojej pracy w sposób wyznaczony przez nauczyciela. Nauczyciel bierze pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia. W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica/opiekuna czas zostanie dostosowany do możliwości, bądź okoliczności (problemy techniczne, choroba).
 3. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:
 4. Ocenie będzie podlegać zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań, systematyczność i poprawność merytoryczna przyswojonej wiedzy.
  1. Ocenie będą podlegać prace wskazane przez nauczyciela.
 5. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy), formułuje komentarz. Informację przesyła poprzez gmaila.com  podanego przez ucznia w terminie: do następnej lekcji EDB.  
 6. W przypadku, gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w iDzienniku w stawia DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.
 7. Oceny otrzymane w okresie od 26 marca do odwołania opatrzone są opisem ZDALNE NAUCZANIE, w skrócie ZN. 

Technika

Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:

 1. Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań – podsumowanie tygodniowe jedną oceną w wadze 1 w iDzienniku.
 2. Oceniane będą wyznaczone przez nauczyciela, a wykonane przez ucznia wytwory techniczne – ocena za pracę w wadze 2 w iDzienniku
 3. Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wraz z wykorzystaniem terminu dodatkowego nie skutkuje oceną niedostateczną, tylko pozostaje do zaliczenia, termin i forma zaliczenia w ustaleniu z nauczycielem.

Informatyka

Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:

 1. Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadanych prac. 
 2. Należy mieć na uwadze, iż samo zdalne nauczanie jest pogłębianiem wiedzy z informatyki, systematyczność w kontaktach z nauczycielem będzie skutkowała oceną pozytywną,
 3. Ćwiczenia praktyczne zlecone uczniom ocenione będą na podstawie przysłanych drogą elektroniczną plików, screenów,. Po otrzymaniu odrobionych zadań praktycznych nauczyciel wysyła informację zwrotną bezpośrednio do ucznia.
 4. Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wraz z wykorzystaniem terminu dodatkowego nie skutkuje oceną niedostateczną, tylko pozostaje do zaliczenia, termin i forma zaliczenia w ustaleniu z nauczycielem

Muzyka


 1. Ocenie podlegać będą krótkie zadania muzyczne w formie zapisu nut, wiadomości o muzyce  i muzykach na podstawie podręcznika i ćwiczeń przekazanych przez nauczyciela drogą Gmail lub komunikator w e-dzienniku.
 2. Uczniowie będą mieli wskazane utwory muzyczne  do zapoznania się z nimi (śpiew i słuchanie muzyki). 
 3. Na wykonanie ćwiczenia uczeń ma tydzień  i będzie mógł przesłać wykonane ćwiczenia drogą elektroniczną. Zaległe ćwiczenia będą zapisane w dzienniku w formie „do zaliczenia”.
 4. Uczniowie którzy nie mają dostępu do internetu będą informowani telefonicznie o wyznaczonych zadaniach, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności. Przy każdej kategorii oceniania pojawi się zapis „zdalne nauczanie”
   

Plastyka

 1. Ocenie podlegać będą prace plastyczne wskazane przez nauczyciela przez Gmail lub komunikator w e-dzienniku. 
 2. Na wykonanie ćwiczenia uczeń ma tydzień i będzie mógł przesłać wykonane ćwiczenia drogą elektroniczną.
 3. Zaległe ćwiczenia będą zapisane w dzienniku w formie „do zaliczenia”.
 4. Uczniowie którzy nie mają dostępu do internetu będą informowani telefonicznie o wyznaczonych zadaniach. po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.
 5. Przy każdej kategorii oceniania pojawi się zapis „zdalne nauczanie”.

Wychowanie Fizyczne

1.Nauczyciel wychowani fizycznego wyznacza za pomocą iDziennika, komunikatora Massenger,  poczty e-mail uczniom zakres zadań do wykonania w bieżącym tygodniu.

2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają efekty swojej pracy w sposób wyznaczony przez nauczyciela (np. na służbowy adres poczty elektronicznej).Mogą to być filmiki z wykonywanych ćwiczeń przez uczniów  w domu oraz na świeżym powietrzu, wyniki testów przesłane droga elektroniczną.  
W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica ten czas zostanie dostosowany do możliwości ucznia i przesunięty.

3. Nauczyciel zapoznaje się z realizowanymi formami aktywności, ocenia, formułuje komentarz i wskazówki. Informację przesyła droga elektroniczną.

4.  Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:

▪ Ocenie podlegać będzie aktywność i zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań – jedną oceną w Dzienniku oraz poprzez pochwały, zapisek zaliczone.

▪ Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w Dzienniku wpisuje się DO ZALICZENIA

Biologia

 1. nauczyciel ma obowiązek motywować i zachęcać uczniów do samodzielnej pracy,
 2.  jeśli uczeń prześle wykonaną pracę  – nauczyciel wysyła informację zwrotną w formie

krótkiego komentarza, który będzie motywował i kierunkował dalszą pracę.

 1.  termin odsyłania zadanych prac musi być odpowiednio długi, aby uczeń miał swobodę

czasową,

 1. w przypadku,  gdy uczeń nie wykona zaleconego zadania w wyznaczonym terminie-

w dzienniku otrzymuje zamiast oceny niedostatecznej zapis- do zaliczenia

 1.  uczeń, który nie zaliczył pracy w terminie ma obowiązek ją rozliczyć w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

 1.  ocenie podlegają tylko te prace, o ocenieniu  których wcześniej poinformował nauczyciel,

informacje dotyczące zadawanych prac, które są wysyłane przy pomocy komunikatora na

dzienniku elektronicznym są obowiązkowe dla uczniów,

 1. uczeń może korzystać z dodatkowych narzędzi komunikacji ale nie jest to obowiązkowe.

Chemia

1. Nauczyciel od poniedziałku do piątku, zgodnie z opublikowanym harmonogramem lekcji, wyznacza i wysyła za pomocą iDziennika, uczniom zakres materiału do zrealizowania.

2. Uczniowie wykonują zadania i przesyłają efekty swojej pracy w sposób wyznaczony przez nauczyciela na adres zdalnenauczanie.janonis@gmail.com

3. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce- ocenianie

▪ Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań – oceną o wadze 1 w iDzienniku.

▪ Oceniane będą wyznaczone przez nauczyciela ćwiczenia samodzielnie napisane przez ucznia – ocena za pracę o wadze 1 w Dzienniku.

 ▪ Uczeń otrzyma ocenę za prace wskazane przez nauczyciela. Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia.

▪Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia, formułuje komentarze, udziela wskazówek. Informacje przesyła przez gmaila podanego przez ucznia.

▪ Brak wykonanej pracy skutkuje wstawieniem uczniowi w iDzienniku DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.

4.Oceny otrzymane w okresie od 26 marca 2020roku do odwołania opatrzone są opisem ZDALNE NAUCZANIE, w skrócie ZN

Przyroda

1. Nauczyciel od poniedziałku do piątku, zgodnie z opublikowanym harmonogramem lekcji, wyznacza i wysyła za pomocą iDziennika, uczniom zakres materiału do zrealizowania

2. Uczniowie wykonują zadania i przesyłają efekty swojej pracy w sposób wyznaczony przez nauczyciela na adres zdalnenauczanie.janonis@gmail.com

3. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce- ocenianie

▪ Ocenie podlegać będzie zaangażowanie i systematyczność ucznia w wykonywanie zleconych zadań – oceną o wadze 1 w iDzienniku.

▪ Oceniane będą wyznaczone przez nauczyciela ćwiczenia samodzielnie napisane przez ucznia pod względem poprawności – ocena za pracę o wadze 1 w Dzienniku.

 ▪ Uczeń otrzyma ocenę za inne prace wskazane przez nauczyciela. Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia.

▪Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia, formułuje komentarze, udziela wskazówek. Informacje przesyła przez gmaila podanego przez ucznia.

▪ Brak wykonanej pracy skutkuje wstawieniem uczniowi w iDzienniku DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.

4.Oceny otrzymane w okresie od 26 marca 2020roku do odwołania opatrzone są opisem ZDALNE NAUCZANIE, w skrócie ZN

Historia i WOS

 1. Za brak pracy nie będą wystawiane oceny niedostateczne , pojawi się wpis do zaliczenia”, termin i forma zaliczenia w ustaleniu z nauczycielem.
2.Uczeń otrzyma jedną ocenę zbiorczą( aktywność) za terminowe wysyłanie prac, kontakt i stosowanie się do zaleceń nauczyciela.
3.wszystkie te oceny otrzymają dodatkowy opis „zdalne nauczanie”

4.Uczeń może otrzymać również ocenę za wykonanie dodatkowej pracy zadanej przez nauczyciela

Fizyka

1. Każdego dnia zgodnie z harmonogramem lekcji rozpisanym dla tego okresu gdy maja odbywać się lekcje fizyki nauczyciel komunikuje się z uczniami za pomocą idziennika i gmaila. Podawany jest temat lekcji oraz zakres materiału do zrealizowania w danym dniu, często z dołączonym linkiem filmu lub zadaniami z bieżącego materiału;

2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają efekty swojej pracy na emaila zdalnenauczanie.perkowska@gmail.com. W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica  czas zostanie dostosowany do możliwości ucznia.

3. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy) oraz jeśli to potrzebne formułuje komentarz i wskazówki.

4. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:

▪ Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań oraz sposób ich wykonania.

▪ Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela skutkuje wpisem do zaliczenia. W wyniku czego następuje wyznaczenie dodatkowego terminu na przesłanie materiałów i dodatkowa konsultacja. Nie przewiduje się w tym okresie ocen niedostatecznych.  Wagi ocen ustalane są w zależności od formy zadawanej pracy. 

Nauczanie wczesnoszkolne

 • Rezygnacja ze sprawdzianów na rzecz ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania danych umiejętności.
 • Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań.
 • Oceniane  będą wyznaczone przez nauczyciela samodzielnie wykonane przez ucznia zadania i polecenia oraz prace pisemne z poszczególnych edukacji.
 • Prace artystyczne (plastyczno-techniczne, muzyczne) będę oceniane  pod względem pomysłu, estetyki i możliwości ucznia. 
 • Na ocenę wpływać będzie także wysiłek i wytrwałość ucznia w pracy.
 • Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela będzie skutkowało wpisaniem do idziennika –  Do Zaliczenia.
 • Ocenie podlegają także dodatkowe prace, działania itp. wykonane dobrowolnie na bazie realizowanych treści – nagradzane oceną celującą.

            Oceny za pracę  wystawiane będą w iDzienniku.

Religia

Elementy wchodzące w zakres oceny :

a. Zainteresowanie i  stosunek do przedmiotu,

b. Pilność i systematyczność

Ocenie podlegają:

 1. Zaangażowanie w tok katechezy – konsultowanie niezrozumiałych treści, wysyłanie zdjęć
 2. Przygotowanie do poszczególnych katechez – aktywność logowania
 1. Wszystkie zajęcia katechetyczne będą przechowywane na idzienniku oraz na poczcie danego nauczyciela.
 2. Kontrola osiągnięć wiedzy będzie odbywała się przy pomocy zróżnicowanych zadań, które uczeń wykona w toku zajęć

 Sposoby oceniania:

Wartościowanie słowem, emotką , oceną, komentarzem 

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI

Zmiany w organizacji pracy

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Realizacja obowiązkowych  zajęć odbywa się do  godziny 12.30– zgodnie
  z zaktualizowanym planem

          – Klasy 0-3 realizują  treści nie dłużej niż 3h/dziennie, w czasie uzgodnionym
             i   dostosowanym do możliwości uczniów i rodziców.

2.Podstawowym narzędziem komunikacji uczeń – nauczyciel – oraz rodzic – nauczyciel jest   dziennik elektroniczny.

3.Tematy i działania nauczyciela (w krótkiej formie)  są na bieżąco zapisywane w dzienniku.

4.Opis zadań do wykonania przez ucznia przekazywany jest w wiadomościach przez dziennik elektroniczny. Wiadomość otrzymują uczniowie oraz ich rodzice (klasy 0-3 rodzice). Wiadomość ma tytuł: przedmiot, data lekcji.

5.Opis zadań do wykonania przez ucznia zawiera:

a) temat lekcji;

b) plan zadań do wykonania dla ucznia z niezbędnymi wskazówkami i podanymi  materiałami do wykorzystania: podręcznik lub materiał ćwiczeniowy, ewentualnie link do innych materiałów;

c) informacja o tym, co uczeń powinien po lekcji umieć;

d) nauczyciel informuje rodzica/ucznia o terminie i godzinach w których jest dostępny na komunikatorach (Messenger, FB, Skype, discord) lub pod numerem telefonu celem wyjaśnienia niezrozumiałych treści w terminie zgodnym  z aktualnym planem oraz
w wyznaczonej godzinie popołudniowej wyznaczonej przez nauczyciela.

6.Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania nie jest obszerny i zbyt obciążający (na możliwości przeciętnego ucznia). Instrukcje dla uczniów są proste i jasne, nie przeładowane treściami.

7.Treści zadawane nie przekraczają długości jednostki lekcyjnej (w tym wliczone jest: logowanie, drukowanie, obejrzenie filmiku i wykonanie zadań). Zgodnie z rekomendacją MEN dzieci nie powinny spędzać przed komputerem 6-7h dziennie.

8.Do realizacji zadań uczeń wykorzystuje przede wszystkim podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które otrzymał w szkole oraz inne materiały, do których link przekazuje nauczyciel przez dziennik w wiadomościach.

9.W przypadku gdy uczeń nie posiada dostępu do Internetu odbiera przygotowane przez nauczycieli wydrukowane materiały, które znajdują się w wyznaczonym miejscu w szkole (korytarz przy wejściu). Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

10.W przypadku braku możliwości korzystania z nauczania zdalnego w opisanej wyżej formie rodzic jest zobowiązany zgłosić problem do wychowawcy ewentualnie do dyrektora i ustalić dostosowane formy nauczania.

11.Obecność na zajęciach będzie weryfikowana poprzez codzienne zalogowanie się ucznia i odbieranie przez niego wiadomości/materiałów ze szkoły

12.Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania,  brak logowania i odbierania wiadomości skutkuje otrzymaniem nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności wymaga telefonicznego lub na idzienniku kontaktu rodzica z wychowawcą.

13.W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik elektroniczny oraz inną ustaloną przez nauczyciela formę komunikacji w celu konsultacji.

14.W celu monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji jego wiedzy i umiejętności nauczyciel może stosować wszystkie formy i zasady sprawdzania osiągnięć zawartych w WSO dostosowując je do nauczania zdalnego. Do PSO wszyscy nauczyciele pod kierunkiem przewodniczących zespołów przedmiotowych opracowali niezbędne zmiany w formach oceniania w związku ze zdalnym nauczaniem.

– Oceny przede wszystkim motywują ucznia do dalszej samodzielnej pracy. Po wykonanej pracy nauczyciel wysyła uczniowi informację zwrotną w formie komentarza (krótkiego, syntetycznego i przede wszystkim konstruktywnego, udziela wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej).

– Biorąc pod uwagę stopień trudności zadań wykonywanych przez ucznia, nauczyciel dostosowuje termin odsyłania prac.

– W przypadku gdy uczeń nie wykona zleconego zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel w dzienniku wstawia DO ZALICZENIA. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rozliczyć się z zaległej pracy.

15.W celu informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskiwanych ocenach nauczyciel umieszcza w dziennik elektroniczny w zakładce oceny bieżące, uwagi oraz wiadomości dla rodzica.

16.Nauczyciel oczekuje wysłania zdjęć/skanów pracy ucznia na swój służbowy adres poczty elektronicznej w celu jej sprawdzenia i ocenienia.

17.Uczeń, rodzic informuje wychowawcę a później dyrekcję o problemach wynikających z nauczania zdalnego w celu jego usprawnienia i dostosowania.