Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp3goldap.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 04-04-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karolina Rzędzian

e-mail: zdalnenauczanie.rzedzian@gmail.com

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sp3.goldap@wp.pl

telefon: 87 615 08 54

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Rzędzian zdalnenauczanie.rzedzian@gmail.com kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 615 08 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kościuszki , prowadzą do niego schody, jest podjazd dla niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły są  miejsca parkingowe. Jest wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych osób.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro , 2 piętro,  3 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind ale ma schodołaz.
 • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku ( poza łazienką) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.